Ch­ương trình Kinh tế học vi mô 1 đư­ợc trình bày với mục tiêu giúp ngư­ời học nghiên cứu nắm bắt đu­ợc những nguyên lý kinh tế cơ bản trong Kinh tế học và Kinh tế vi mô nói riêng. Kết cấu các bài giảng đư­ợc trình bày đơn giản và hợp lý nhưng vẫn bảo đảm tính hiện đại. Nội dung môn học được xây dựng phù hợp với kiến thức của efyop' frtpoyi7oito67iio6uhhhbxành vi người tiêu dùng và doanh nghiệp (Sản xuất - Chi phí - Lợi nhuận), cạnh tranh hoàn hảo và độc quyền, cung - cầu lao động, thất bại thị trường, …