Nếu Kinh tế học tập trung trả lời 3 câu hỏi trong quá trình phát triển nền kinh tế 1 quốc gia là “Ai (who)”, “Cái gì (what)”, “Như thế nào (How)” thì Địa lý kinh tế tập trung trả lời 2 câu hỏi về “Ở đâu (Where)” và “Tại sao (Why)”. Như vậy, nội dung chính của môn Địa lý kinh tế tập trung vào phân tích mối quan hệ của con người với địa điểm và không gian. Mối quan hệ này hiện nay đang ngày càng phức tạp hơn, đặc biệt trong bối cảnh tác động của toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay, khi mà tính quốc tế, tính cạnh tranh và mức độ kết nối giữa các hoạt động kinh tế theo không gian đang ngày càng tăng lên, nhưng sự phân hóa theo không gian cũng ngày càng sâu sắc.

Nội dung môn học nhằm giới thiệu về tầm quan trọng của địa lý kinh tế trong phân tích và nghiên cứu kinh tế - xã hội hiện nay; phân tích các khía cạnh không gian của các hoạt động kinh tế, dân số và phân bố dân cư, di cư; văn hóa, chính trị, các vấn đề về tài nguyên và môi trường đương đại... ở các cấp độ toàn cầu, khu vực và địa phương. Đồng thời học phần cũng chú ý đến vai trò của toàn cầu hóa, cách mạng công nghiệp 4.0 trong việc thay đổi mô hình hoạt động, phân bố của con người ở các cấp độ không gian