Học phần Pháp luật Kinh tế với dung lượng 45 tiết bao gồm 11 buổi lên lớp kết hợp phương pháp giảng dạy truyền thống và giảng dạy bằng tình huống sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức pháp luật thực định về những vấn đề có liên quan đến hoạt động kinh doanh. Bao gồm: môi trường pháp lý kinh doanh, bản chất pháp lý của các loại hình doanh nghiệp, những quy định về hợp đồng trong kinh doanh thương mại và giải quyết tranh chấp trong quá trình tìm kiếm lợi nhuận trên thị trường