Lớp kinh tế vi mô 1, học kỳ 2 năm học 1920 lớp 01 sáng thứ 2 hàng tuần