Lớp kinh tế vi mô 1 học kỳ 2 năm học 1920, chiều thứ 2, giảng viên Nguyễn Thành Đô