1. TÊN HỌC PHẦN

Tiếng Việt: Đầu tư công                    

Tiếng Anh: Public Investment

Mã học phần: KHCO09

Số tín chỉ: 03

2. KHOA PHỤ TRÁCH:  Khoa Kế hoạch phát triển

3. ĐIỀU KIỆN HỌC TRƯỚC: Kinh tế vi mô 1; Kinh tế vĩ mô 2; Tài chính công; Kinh tế đầu tư.

4. MÔ TẢ HỌC PHẦN:

            Là môn học bắt buộc: cho các chuyên ngành Kế hoạch Phát triển, Tài chính Công và Chính sách công.

Ở bậc đại học, học phần trình bày ở Hợp phần thứ nhất về những vấn đề lý luận cơ bản về đầu tư khu vực công và những cơ chế chính sách của Việt Nam trong quản lý hoạt động đầu tư công, như: lý luận về đầu tư công và quản lý đầu tư công; nguồn vốn đầu tư công; quản lý và kế hoạch hóa đầu tư công;

Ở hợp phần thứ hai, học phần tập trung hướng dẫn người học đánh giá kết quả và hiệu quả đầu tư công; phương pháp lập dự án đầu tư công; thẩm định dự án đầu tư công; và đấu thầu công.

5. MỤC TIÊU HỌC PHẦN:

Kết thúc học phần, sinh viên hiểu được kiến thức nền tảng, vận dụng được công cụ, hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp cần thiết. Cụ thể:

Ký hiệu

Mục tiêu học phần

MT1

Sinh viên hiểu và nhận thức được những vấn đề cơ bản về đầu tư công trong nền kinh tế thị trường, nắm bắt được cơ chế chính sách, pháp luật về đầu tư công.

MT2

Sử dụng các phương pháp lập và đánh giá hiệu quả các dự án đầu tư nói chung, các dự án đầu tư công nói riêng trong thực tiễn.

MT3

Phát triển kỹ năng nghề nghiệp liên quan đến đầu tư, quản lý đầu tư, lập dự án đầu tư, đánh giá dự án đầu tư.

 

6. CHUẨN ĐẦU RA

Mục tiêu

Chuẩn đầu ra

MT1

(1)Hiểu sâu những vấn đề cơ bản về đầu tư công trong nền kinh tế thị trường, làm nền tảng để nghiên cứu các môn thuộc ngành Kinh tế và quản lý.

(2)Nắm bắt được các cơ chế chính sách cơ bản về đầu tư công và quản lý đầu tư công ở Việt Nam;

MT2

(3)Nắm bắt và sử dụng thành thạo các phương pháp lập, đánh giá dự án đầu tư công ở Việt Nam.

 

MT3

(4)Rèn luyện kỹ năng tự học tập, tự nghiên cứu; rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, rèn luyện kỹ năng tư duy logic về kinh tế vi mô và vĩ mô.

(5)Hình thành ý thức, trách nhiệm chuyên môn. Rèn luyện thái độ, tác phong làm việc chuyên nghiệp, có trách nhiệm và tinh thần cầu tiến, tinh thần xây dựng.