Lịch học: Chiều thứ 3 (Giảng đường C301) + Sáng thứ 6 (Giảng đường C401)