Các em nộp BCTT file PDF đã ghép bản scan giấy xác nhận thực tập ở đây nhé! 

Tên file: Họ tên_Mã SV_Lớp_BCTT