Môn học tập trung vào việc ứng dụng những nguyên lý marketing và quản trị marketing vào lĩnh vực dịch vụ.