Lịch học: Chiều thứ 4 (T8-10,C301) + Chiều thứ 6 (T6-7,C301)