Lịch học: Sáng thứ 2 (Offline, C301) + Chiều thứ 7 (Online, OL12)