GIỚI THIỆU HỌC PHẦN

Tiếng Việt: Kinh tế vi mô 1(Nguyên lý kinh tế học vi mô)

Tiếng Anh: Microeconomics 1             

Mã học phần: KHMI01                               Số tín chỉ: 03

Khoa phụ trách: Khoa Kinh tế phát triển

Giảng viên giảng dạy: TS. Nguyễn Thị Đông