Lịch học: Chiều thứ 2 (Offline) + Sáng thứ 7 (Online)