Lớp PLKT (1-2122)_02 do giảng viên Lưu Thị Tuyết phụ trách giảng dạy.

Các tài liệu môn học sẽ được Giảng viên tải lên LMS và gửi trực tiếp trên lớp trong mỗi buổi học.