Lớp học phần Phương pháp Nghiên cứu khoa học (1-2122)_LKT10

Giảng viên: ThS. Nguyễn Tiến Đạt, Khoa Luật Kinh tế, Học viện Chính sách và Phát triển

Email: nguyendat.mdce@gmail.com / nguyendat.mdce@apd.edu.vn

Mobile: 0975 894486