Hệ thống lưu trữ các văn bản và biểu mẫu liên quan đến công tác đào tạo đại học

Khóa học này trong chương trình đào tạo thạc sĩ Chính sách công. thuộc học phần tự chọn.