Khóa học này trong chương trình đào tạo thạc sĩ Chính sách công. thuộc học phần tự chọn.