Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Chính sách công

Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành CSC

Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, chuyên ngành Chính sách công với 18 học phần và làm luận văn tốt nghiệp.