Giám đốc:                PGS.TS Trần Trọng Nguyên

Phó Giám đốc:        TS Nguyễn Thế Vinh

Phó Giám đốc:       ThS Nguyễn Thị Hạnh Vân

Phó Giám đốc:       TS Nguyễn Thế Hùng